Enable audio, slower page load

Persian Sentences

You are viewing sentences showing Persian abbreviations and acronyms.

Other grammar topics v

سازمان جهانی شابک (شماره استاندارد بین‌المللی کتاب) اعلام کرده است از ابتدای سال ۲۰۰۷ میلادی، ساختار شابک از ۱۰ رقم به ۱۳ رقم تغییر خواهد کرد.

sāzmān-e jahāni-e shābek (shomāre-ye estāndārd-e bayn-ol melali-ye ketāb) e`lām karde ast az ebtedā-ye sāl-e do hezār-o haft-e milādi, sākhtār-e shābek az dah raqam be sizdah raqam taghir khāhad kard

The international ISBN organization has announced that from the beginning of 2007, the format of the ISBN numbers will change from 10 digits to thirteen. (Submitted by Connie on Jun 26, 2012)

شابک = International Standard Book Number (ISBN) (source) See verbs of this sentence: کردن، ترسیدن، اعلام کردن

سگم رو بردم پیش دامپزشک، منشیش میگه سگتون مریضه؟ پـــَ نه پـــَ خودم هاری گرفتم سگم گفت آشنا داره منو آورد اینجا معالجه کنه.

sag-am ro bordam pish-e dām-pezeshk, monshi-sh mige sag-etun mariz-e? pa-na-pa khod-am hāri gereftam sag-am goft āshnā dāre man-o āvord injā mo`āleje kone

I take my dog to the vet. His secretary asks, "Is your dog sick?" "No, I myself got rabies and my dog said he knew someone [who could help] and brought me here for him to treat [me]." (Submitted by Connie on Aug 9, 2011)

This example is in Spoken style. (source) See verbs of this sentence: بردن، بودن، گرفتن، گفتن، کردن، آوردن، داشتن، مریض بودن، معالجه کردن

اداره بهداشت و درمان نزاجا (نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی) جهت تکمیل و تامین نیروی انسانی خود پزشک متخصص و فوق تخصص با شرایط و امتیازات زیر به صورت رسمی استخدام می‌نماید.

edāre-ye behdāsht va darmān-e nazājā (niru-ye zamini-ye artesh-e jomhuri-ye eslāmi) jahat-e takmil va ta'min-e niru-ye ensāni-ye khod pezeshk-e motakhases va fawq-e takhasos bā sharāyet va emtiyāz-āt-e zir be surat-e rasmi estekhdām minamāyad

The Department of Health and Medicine of Nazaajaa (Ground Forces of the Army of the Islamic Republic) towards the completion/rounding out and supply of its human forces is formally hiring specialist physicians and super specialist physicians with the following conditions and qualifications. (Submitted by Connie on Sep 12, 2010)

نزاجا = IRI Military Ground Forces (karafarini.mui.ac.ir) See verbs of this sentence: نمودن

جلسه مشترک معاونت مهندسی و توسعه آبفای استان کرمان با مدیران آبفای (آب و فاضلاب)شهرهای جنوبی استان کرمان و مشاوران و پیمانکاران فعال در حوزهٔ آب و فاضلاب این منطقه برگزار شد.

jalse-ye moshtarak-e mo`āvenat-e mohandes-i va tawse`e-ye ābfā-ye ostān-e kermān bā modir-ān-e ābfā-ye (āb va fāzel-āb) shahr-hā-ye jonub-i-ye ostān-e kermān va moshāver-ān va paymān-kār-ān-e fa`āl dar hawze-ye āb va fāzel-āb-e in mantaqe bar-gozār shod

A joint meeting of the Office for Engineering and Development of AabFaa (Water and Sewage) of Kerman Province was held with the directors of AabFaa (Water and Sewage) of the cities in the south of Kerman Province and expert advisors and contractors active in the sphere of water and sewage in the region. (Submitted by webmaster for Mehdi Torabian on Sep 12, 2010)

آبفا = Water and Sewage (nww.kr.ir) See verbs of this sentence: بودن، شدن، بر گزار شدن

آژانس اطلاعات مرکزی (سیا)، سازمان اطلاعاتی آمریکاست که وظیفهٔ جمع‌آوری و تحلیل اطلاعات دربارهٔ حکومت‌ها، شرکت‌ها و افراد خارجی و گذارش این اطلاعات به حکومت آمریکا را دارد.

āzhāns-e ettelā`āt-e markazi (siā), sāzmān-e ettelā`āt-i-ye āmrikā-st ke vazife-ye jam`-āvari va tahlil-e ettelā`āt dar bāre-ye hokumat-hā, sherkat-hā vā afrād-e khāreji va gozāresh-e in ettelā`āt be hokumat-e āmrikā rā dārad.

The Central Intelligence Agency (CIA), is the informational / intelligence organization of America which has the duty of collecting and analysing information about governments, companies and foreign individuals and reporting on this information to the government of America. (Submitted by Connie on Sep 10, 2010)

سیا = CIA, /siā/ but sometimes pronounced /si-āy-e/ (fa.wikipedia.org) See verbs of this sentence: بودن، داشتن

حتی از آن کودتایی که در سازمان منافقین اتفاق افتاد، ساواک (سازمان اطلاعات و امنیت کشور) حداکثر بهره‌برداره را کرد.

hattā az ān kudetā-i ke dar sāzmān-e monāfeqin ettefāq oftād, sāvāk (sāzmān-e ettelā`āt va amniat-e keshvar)hadd-e aksar-e bahre-bar-dāri rā kard

Even from that coup d'état which happened in the Organization of Hypocrites (i.e., the IRI official name for the People's Mujahedin of Iran, or PMOI, also MEK, MKO), SAVAK (National Intelligence and Security Organization)got the most benefit. (Submitted by Connie on Sep 2, 2010)

ساواک = Shah's secret police (aftab.ir) See verbs of this sentence: کردن، افتادن

فرمانده جدید ناجا (نیروی انتظامی جمهوری اسلامی) کیست؟

farmānde-ye jadid-e nājā kist?

Who is the new commander of Naja (Police Force of the Islamic Republic)? (Submitted by Connie on Aug 30, 2010)

ناجا = police (tabnak.ir/) See verbs of this sentence: بودن

همچنین ایجاد فضای علمی و کارشناسانه برای مدیران کشور به منظور ارائه دستاوردها و نیازهای دستگاه‌های حکومتی در حوزه فاوا (فناوری اطلاعات) از اهداف این کنگره است.

hamchenin ijād-e fazā-ye `elmi-o kār-shenāsāne barā-ye modiriat0e keshvar be manzur-e erāe-ye dast-āvord-hā va niāz-hā-ye dast-gāh-hā-ye hokumati dar hawze-ye fāvā (fannāvari-ye ettelā`āt) az ahdāf-e in kongre ast

Likewise, one of the goals of the conference was the creation of a scientific and expert environment for the running of the country with the aim of showing accomplishments and needs of the governmental apparatus in the field of IT. (Submitted by Connie on Aug 20, 2010)

فاوا = IT (Information Technology) (favanews.com) See verbs of this sentence: بودن

تا کنون بیش از ‪ ۵۰۰‬ عبارت انگلیسی حوزه رایانه و فناوری اطلاعات (رافا) توسط فرهنگستان معادل‌سازی فارسی شده است.

tā konun bish az panj sad `ebārat-e engelisi-ye hawze-ye rāyāne va fannāvari-ye ettelā`āt (rāfā) tavassot-e farhangestān mo`ādele-sāzi-ye fārsi shode ast

So far, the Persian equivalents of more than 500 English expressions belonging to the field of computers and IT (information technology) have been devised by the Persian Academy. (Submitted by Connie on Aug 20, 2010)

رافا = computers and IT (persiantools.com) See verbs of this sentence: شدن


Persian Verb Conjugator