درس ۵

There are 29 questions in this test. Answer the first 10:

۱. اسم ایشان ______ است؟ اسم ایشان علی است.
کی
چی
چند تا

۲. زبان ______ انگلیسی است؟ زبان دیوید انگلیسی است.
چی
چقدر
کی

۳. شما ______ دفترچه دارید؟ من سه دفترچه دارم.
چی
چند تا
کی

۴. ______ علی فارسی بلد است؟ بله، علی فارسی بلد است.
آیا
چی
کی

۵. جک و مری در آستین زندگی ______.
می‌کنند
می‌کنم
می‌کنیم

۶. در ______ دو رادیو و یک تلویزیون دارم.
خانهم
خانه م
خانه‌ام

۷. اسم کوچک ______ مری است.
پدر بزرگم
دوست دخترم
دوست پسرم

۸. مینا با ______ به دانشگاه می‌رود.
دوست
همکار
اتوبوس

۹. من و ______ در آپارتمان بزرگی زندگی می‌کنیم.
هم‌اتاقم
دوست
همکلاس

۱۰. دوچرخه چند چرخ دارد؟ ______ چرخ دارد.
یک
دو
سه
Back to the Persian Tests