فرستاده از دقیقه ۲۷ تا دقیقه ۳۱، گرفتن اسلحه (۲۰۵)

There are 14 questions in this test. Answer the first 10:

۱. وقتی که تلفن زنگ می‌زند، داود مشغول چه کاری است؟
نماز می‌خواند
ظرف می‌شوید
دوش می‌گیرد

۲. چرا داود فوراً به تلفن جواب نمی‌دهد؟
به خاطر این که نمی‌خواهد با عفّار صحبت بکند
به خاطر این که می‌ترسد غذایش سرد شود
به خاطر این که نمی‌خواهد نماز خود را قطع کند

۳. بار دوّم وقتی که تلفن زنگ می‌زند، داود چه می‌کند؟
غذا می‌خورد
آشپزی می‌کند
کفش‌هایش را واکس می‌زند

۴. آقای غفّار برای تماس‌های آیندهٔ تلفنی به داود چه پیشنهادی می‌کند؟
پیشنهاد می‌کند که روزی سه چهار بار با هم تلفنی صحبت کنند
پیشنهاد می‌کند که یک روز در میان با هم تلفنی صحبت کنند
پیشنهاد می‌کند که هر شب ساعت مشخصی برای تماس تلفنی تعیین بکنند

۵. داود از غفّار چه چیز درخواست می‌کند؟
پول
ماشین
اسلحه

۶. این اسلحه باید چه ویژگی‌هایی داشته باشد؟
دوربین داشته باشد
دور زن با صدا خفه‌کن
اسلحه با سرنیزه

۷. غفّار باید تا چه زمانی اسلحه را فراهم بکند؟
هرچه زودتر، تا فردا
همین امروز
تا یک ساعت دیگر

۸. داود برای چه چیزهایی اظهار تأسف می‌کند؟
برای مردم نیو یورک
برای کودکان گرسنه
برای پرنده‌ها

۹. داود در طول انتظار برای غفّار چه می‌کند؟
می‌شاشد
باد لاستیک جلوی ماشین را امتحان می‌کند
شیشهٔ ماشین را می‌شوید

۱۰. غفّار از پاکت چه چیزی را بیرون می‌آورد؟
هدیهٔ کریسمس را
یک بستهٔ اسکناس را
اسلحه با صدا خفه‌کن را
Back to the Persian Tests