فرستاده از دقیقه ۳۱ تا دقیقه ۳۸، شام با مرد و بچّه‌های او (۲۰۶)

There are 34 questions in this test. Answer the first 10:

۱. چرا داود پیش از رفتن به خانهٔ مرد به او تلفن می‌کند؟
او می‌خواهد از تنها بودن مرد در خانه مطمئن شود
او می‌خواهد از درست بودن شمارهٔ تلفن مرد مطمئن شود
او می‌خواهد بداند که آیا مرد به چیزی احتیاج دارد یا خیر

۲. مرد برای داود چه غذایی را تهیه کرده است؟
قیمه
کباب
آب‌گوشت

۳. وقتی که مرد در خانهٔ خود را به روی داود باز می‌کند، داود چرا عذر می‌خواهد؟
چون دیر آمده است
چون دست خالی آمده است
چون زود آمده است

۴. داود بعد از ورود به خانهٔ مرد از چه چیز متعجت می‌شود؟
از فرش‌های گران‌بها
از حضور زن و بچّه‌اش
از حضور دو کودک

۵. اسم بچّه‌های مرد چیست؟
فرزانه و مریم
فرزانه و مازیار
مازیار و مهیار

۶. بچّه‌ها هفته‌ای چند روز را با پدر خود سپری می‌کنند؟
هفته‌ای هفت روز
هفته‌ای یک روز
هفته‌ای دو روز

۷. بچّه‌ها در کجا زندگی می‌کنند؟
مدرسهٔ شبانه روزی
با خاله‌شان
پرورشگاه

۸. بچّه‌ها کدام روز هفته را به دیدن پدر می‌آیند؟
روز وسط هفته را
روز جمعه را
روز شنبه را

۹. داود پیش از غذا چه میل دارد؟
قهوه
چای
آب پرتقال دست‌افشار

۱۰. بالای بخاری دیواری چه چیز است؟
ساعت
شمع و عکس
گلدان
Back to the Persian Tests