فرستاده از دقیقه ۴۵ تا ۴۹، کُنی آیلند (۲۰۸)

There are 13 questions in this test. Answer the first 10:

۱. کُنی آیلند چه ویژگی بخصوصی برای بچّه‌ها دارد؟
شهر بازی
کتابخانه
موزه

۲. اوّل از همه، آنها سوار چه چیز شدند؟
فیل
چرخ و فلک
ترن هوایی

۳. داود مسلمی چه جوری محبّت خود را نسبت به فرزانه نشان می‌دهد؟
هنگامی که سواری خطرناک می‌شود، فرزانه را می‌بوسد
هنگامی که سواری خطرناک می‌شود، فرزانه را بغل می‌کند
هنگامی که سواری خطرناک می‌شود، فرزانه را دلداری می‌کند

۴. هنگام تیراندازی پدر، بچّه‌ها چکار می‌کنند؟
برای هم شکلک در می‌آورند
باهم مؤدبانه صحبت می‌کنند
به سر و کلّه هم می‌زنند

۵. پدر بعد از برنده شدن، جایزه را به کدامیک از فرزندان خود می‌دهد؟
مازیار
فرزانه
به هر دو

۶. مازیار برای نشان دادن عصبانیّت خود، چه می‌کند؟
قهر می‌کند و به طرف ماشین باز می‌گردد
قهر می‌کند و برای خود بستنی می‌خرد
قهر می‌کند و جمع آنها را ترک می‌کند

۷. برای بازگرداندن مازیار، پدر چه قولی می‌دهد؟
که برای او دوچرخه بخرد
که او را به سینما ببرد
که یکی هم برای او به جایزه می‌گیرد

۸. چرا پدر خوب به هدف می‌زند؟
برای اینکه ناسلامتی در پارک تفریح کُنی آیلند کار کرده است
برای اینکه ناسلامتی سرهنگ ارتش بوده است
برای اینکه بیمار نیست

۹. عبارت «خیط کردن» یعنی چه؟
دور هدف خطّ قرمز کشیدن
با یک تیر دو نشان کردن
از عهدهٔ کاری برنیامدن

۱۰. پدر بعد از اینکه داود به هدف خوب تیراندازی می‌کند، چه می‌گوید؟
ما ایرانی هستیم
تیم ایران بازنده شد
تیم ایران برنده شد
Back to the Persian Tests