درس ۷

There are 27 questions in this test. Answer the first 10:

۱. من به دوستم _______ و شب پیش از امتحان به سینما نرفتم و نمرهٔ خوبی گرفتم.
گوش دادم
خریدم
گفتم

۲. امروز به دانشگاه رفتم _______ این که امتحان داریم.
به
برای
با

۳. من پسری را _______ دارم ولی آن پسر مرا دوست ندارد.
سؤال
درس
دوست

۴. وقتی به منزل مادرم _______، برادرم را دیدم. خانهٔ مادرم خیلی قشنگ و بزرگ است.
برمی‌گردم
خریدم
رسیدم

۵. دیروز از منزل _______ ایستگاه با اتوبوس رفتم و از ایستگاه تا دانشگاه با تاکسی.
برای
در باره
تا

۶. چون جمعه‌ها ایستگاه خیلی شلوغ است چهارشنبه برای _______ بلیط به آنجا می‌رویم.
خریدن
تماشا کردن
برگشتن

۷. دیشب دیر به خانه _______ و امروز فقط خوابیدم.
دارم
برگشتم
پرسیدم

۸. من دیروز با دوستم صحبت کردم و او الان به خانهٔ من میرسد و با هم تلویزیون _______ می کنیم.
گوش
سؤال
تماشا

۹. ما امشب به سینما می‌رویم چون دیشب رفتیم ولی بلیط _______.
بود
است
نبود

۱۰. ما تلویزیون جدیدی _______ داریم.
لازم
تماشا
گوش
Back to the Persian Tests