درس ۶

There are 29 questions in this test. Answer the first 10:

۱. مایکل ______ کلاس فارسی است.
دانشجو
دانشجوها
دانشجوی

۲. ______ بهرامی همکلاس من است.
سارای
سارا
سارا هم

۳. ______ فارسی خیلی ارزان است.
کتاب‌ها
کتاب‌های
دانشجو

۴. ______ این فیلم چقدر است؟
بلیط
میدان
طرف

۵. این کلاس چند دانشجو دارد؟ 50 نفر، این کلاس خیلی ______ است.
خلوت
خالی
شلوغ

۶. از اینجا تا دانشگاه شما چند ______ اتوبوس هست؟
ایستگاه
راننده
ماشین

۷. ماشین دوست آمریکایی ______ است.
من بزرگ
بزرگ من
بزرگ شما

۸. تهران ______ ایران است.
خیابان
پایتخت
کشور

۹. فردا ______ دیترویت به شیکاگو می‌روم.
از
به
تا

۱۰. این شهر کوچک چهار خیابان و دو ______ دارد.
ترافیک
سنگین
میدان
Back to the Persian Tests