فرستاده از دقیقه ۷۰ تا دقیقه ۷۳، پیانو زدن گناه است (۲۱۲)

There are 12 questions in this test. Answer the first 10:

۱. در مهمانی، ملیحه مهمانان را چجوری سرگرم می‌کند؟
پیانو می‌زند
می‌رقصد
آواز می‌خواند

۲. آیا سرهنگ از قطعه موسیقی که ملیحه نواخت خوشش آمد؟
نخیر
بله
ما اطلاع نداریم

۳. داود به قطعه موسیقی چه واکنشی نشان داد؟
هیچی
خیلی تحت تأثیر قرار گرفت
برای آن کف زد

۴. سرهنگ در تحسین پیانو زدن ملیحه چه گفت؟
آفرین!
بسیار خوب!
براوو!

۵. وقتی که ملیحه دید داود از پیانو زدنش خوشش نیامده است، از او چه پرسید؟
پرسید که آیا او علاقه به موسیقی دارد یا نه
پرسید که آیا او خودش می‌خواهد پیانو بزند
پرسید که آیا از چیزی غمگین شده یا خیر

۶. به نظر داود چرا پرداختن به هنر گناه است؟
برای این که گرسنگی، مرض و بدبختی در دنیا هست
برای این که او گرسنه است
برای این که ضد اسلام است

۷. ملیحه می‌خواهد که داود چه چیزی را فرض بکند؟
خیلی از مردم دنیا مریضند
آخر الزمان شده است
روی کره زمین گرسنگی و غیره ریشه‌کن شده است

۸. به نظر داود، حتی اگر نوع بشر در صلح و آرامش زندگی ‌کنند، مسیقی هنوز گناه است؟
نه
بله
ما اطلاعات کافی نداریم

۹. ملیحه بر کدام یک از هنرها تأکید داشت؟
نقاشی
رقص
سینما

۱۰. بعد از آنکه داود به پرسش او جواب داد، ملیحه چه گفت؟
دستت درد نکند
خدا حافظ
مرحمت شما زیاد
Back to the Persian Tests