فرستاده از دقیقه ۷۴ تا دقیقه ۷۹، نعناع ایرون (۲۱۳)

There are 25 questions in this test. Answer the first 10:

۱. بعد از اینکه ملیحه از اتاق رفت، سرهنگ به داود چه گفت؟
که داود ملیحه را خیلی رنجانْد
که داود ملیحه را خیلی خوشحال کرد
که داود ملیحه را خیلی کتک زد

۲. سرهنگ چرا داود را «رفیق» خواند؟
به دلیل اینکه داود را دوست دارد
به دلیل اینکه داود را دوست ندارد
به دلیل اینکه می‌خواست که داود از راه دوستی حرفش را بشنود

۳. داود فکر می‌کند که فقط چکاری کرده بود؟
به ملیحه فقط فحش داده بود
ملیحه را فقط یکی دو بار کتک زده بود
فقط عقیدهٔ خودش را گفته بود

۴. سرهنگ چرا همهٔ عقیده‌های خودش را نمی‌گوید؟
چون فکر می‌کند بد نیست همدیگر را برنجانیم و زخم بزنیم
چون فکر می‌کند خوب نیست همدیگر را برنجانیم و زخم بزنیم
چون فکر می‌کند مرد کم‌حرفی است و دوست ندارد با مردم صحبت بکند

۵. به گفتهٔ سرهنگ، آیا ملیحه با احساس پیانو زده بود؟
نخیر
بله
اطلاع نداریم

۶. ملیحه چند سال دارد؟
۲۱ سال
۳۳ سال
۲۲ سال

۷. ملیحه چند سال صرف موسیقی کرده است؟
۱۳ سال
۱۲ سال
۲۱ سال

۸. داود در بارهٔ پیانو زدن چه فکر می‌کند؟
فکر می‌کند گناه است
فکر می‌کند موفقیت است
فکر می‌کند هنر بسیار زیبایی است

۹. رسم مهمان‌داری چیست؟
مهمان را تنها گذاشتن
مهمان را از خانه بیرون انداختن
مهمان را تنها نگذاشتن

۱۰. طبق گفتهٔ ملیحه، چرا مهمان را تنها گذاشته است؟
می‌خواست ظرف‌ها را بشوید
می‌خواست دست‌هایش را بشوید
می‌خواست ظرف‌ها را بشکند
Back to the Persian Tests