فرستاده از دقیقه ۸۵ تا دقیقه ۸۹، می‌دونم چه‌اش بود (۲۱۵)

There are 34 questions in this test. Answer the first 10:

۱. ملیحه از اعدام چه بچه‌ای با داوود صحبت می‌کند؟
بچهٔ نابالغ
بچهٔ بالغ
بچهٔ بازیگوش

۲. ملیحه در فیلم از اعدام چه پیرمردی صحبت می‌کند؟
پیرمرد شاد
پیرمرد مریض
پیرمرد سالم

۳. ملیحه از اعدام چه کسانی صحبت می‌کند؟
جوانان
زنان مریض
زنان باردار

۴. ملیحه می‌گوید انجام چه کاری در ایران گناه است؟
اعدام پیرمرد
اعدام بچه
پیانو زدن

۵. به نظر ملیحه‌ ایران جای چه کسانی است؟
جای امثال ملیحه است
جای امثال ملیحه نیست، جای داوود و امثال اوست
جای امثال ملیحه نیست، جای داوود هم نیست

۶. پس از اینکه ملیحه به داوود می‌گوید «...ارزانی خودتان» سرهنگ به او چه می‌گوید؟
ملیحه، برو تو، دیوانه شدی
ملیحه ،برو تو، زشته، خل شدی
ملیحه برو تو، زشته، دیوانه شدی

۷. پاسخ داوود به‌ حرف سرهنگ که می‌گوید من به تو حق می‌دهم چیست؟
باید حق بدی، برو پی کارت
لازم نیست شما به من حق بدی برو
لازم نیست شما به من حق بدی برو پی کارت می‌گم

۸. داوود بابت چه چیزی به سرهنگ اخطار می‌کند؟
بابت نزدیک شدن سرهنگ به داوود
بابت حق دادن سرهنگ به داوود
بابت معذرت خواهی سرهنگ از داوود

۹. به نظر داوود، آنها چه مناسبتی با همدیگر دارند؟
آنها دو قطب نزدیک به هم هستند
آنها دو قطب مخالف هم هستند
آنها با هم مناسبتی ندارن اما دو قطب نزدیک به هم هستند

۱۰. به نظر سرهنگ چه کسانی به عقیده داوود احترام می‌گذارند؟
خودش و ملیحه
خودش احترام می‌گذارد اما ملیحه احترام نمی‌گذارد
خودش احترام نمی‌گذارد اما ملیحه احترام می‌گذارد
Back to the Persian Tests