فرستاده از دقیقه ۸۹ تا دقیقه ۹۲، بابا، تو خیلی مؤمن و مقدسی (۲۱۶)

There are 17 questions in this test. Answer the first 10:

۱. غفار به ‌داوود می‌گوید که ‌دست به ‌چه ‌چیزهایی توی یخچال نزده ‌است؟
آبجوها
آب میوه‌ها
آب جوش

۲. غفار داوود را با چه ‌عبارتی صدا می‌زند؟
مؤمن و مهندس
مؤمن و مقدس
هومن و مقدس

۳. غفار چه ‌چیزی را به ‌عنوان یک بهانه ‌قبول دارد؟
اینکه‌ آقا، داوود را نمی‌پذیرد و وقتش اجازه‌ می‌دهد
اینکه‌ آقا داوود را می‌پذیرد و وقتشون اجازه ‌نمی‌دهد
اینکه‌ آقا، داوود را نمی‌پذیرد و وقتشون اجازه ‌نمی‌دهد

۴. غفار می‌گوید که‌: راست و حسینیش اینه ‌که....
آقا از این کار راضی است
آقا از این کار عصبانی است
آقا از این کار خوشحال است

۵. نظر آقا در مورد این کار چیست؟
کار به ‌این سختی نباید اینقدر طول می‌کشید
کار به ‌این سادگی نباید اینقدر طول می‌کشید
کار به ‌این سادگی باید طول می‌کشید

۶. داوود چرا می‌پرسد که ‌چرا خودتان این کار را انجام نمی‌دهید؟
چون به ‌نظرش این کار ساده ‌می‌آید
چون به ‌نظرش نباید این کار طول می‌کشید
چون به ‌نظرش کار سخت است

۷. غفار در جواب داوود در مورد انجام کار چه‌ می‌گوید؟
اگر منظورتان منم کار من این نیست. هر کسی کار می‌کند
اگر منظورتان منم کار من این است. هر کسی یک کاری داره‌
اگر منظورتان منم کار من این نیست. هر کسی یک کاری داره‌

۸. برای دستگاه‌ چه ‌چیزی نفع بیشتر دارد؟
اینکه ‌غفار سیتیزن آمریکا باقی نماند تا به اینکه به یک ‌دلیلی عذرش خواسته ‌نشود
اینکه ‌غفار سیتیزن آمریکا باقی نماند تا به اینکه به یک ‌دلیلی عذرش خواسته ‌شود
اینکه‌ غفار سیتیزن آمریکا باقی بماند تا به اینکه به یک ‌دلیلی عذرش خواسته ‌شود

۹. داوود در مورد کار خودش از غفار چه‌ سؤالی می‌پرسد؟
داوود می‌گوید: کار من به ‌نظرت چیه آدم‌کشی؟
داوود می‌گوید: کار من به ‌خیالت چیه آدم‌کشی؟
داوود می‌گوید: کار من به ‌خیالت چیه جاسوسی؟

۱۰. وقتی غفار می‌پرسد «برای چی خرجت را دادن بیای اینجا» داوود چه ‌جوابی می‌دهد؟
می‌گوید: هر کاری که ‌بود با این کاری که ‌شما انداختین گردن من فرق نمی‌کرد
می‌گوید: هر کاری که ‌بود با این کاری که ‌شما انداختین گردن من فرق می‌کرد
می‌گوید: آدم‌کشی
Back to the Persian Tests