فرستاده از دقیقه ۹ تا دقیقه ۱۵، ملاقات با آقا (۲۰۲)

There are 26 questions in this test. Answer the first 10:

۱. داود وقت ورود به خانهٔ آقا، از چه چیز متعجب شد؟
کفش‌های زیادِ جلو در
ماشین‌های زیادِ جلو در
از وجود سگ

۲. پیش از آمدن آقا، داود مشغول خواندن چه چیز بود؟
کتاب
روزنامه
مجلهٔ «تایمز»

۳. خانهٔ آقا به چه علتی شلوغ است؟
جشن تولّد
عروسی
روضه

۴. نام خانوادگی داود چیست؟
مسلمی
اسلام ‌زاده
کاپر فیلد

۵. از ظاهر خانهٔ آقا، می‌توان حدس زد که او ...
آدم خیلی فقیری است
آدم خیلی هنردوستی است
آدم خیلی پولداری است

۶. داود و آقای غفّار بر روی چه نشستند؟
روی مبل
روی زمین
روی صندلی

۷. در واقع، دوستان کار داود را آسان کردند یا تمام کردند؟
آسان کردند
تمام کردند
داود هیچ دوستی ندارد

۸. طبق گفته آقا، کار مسلمانان تا چه زمانی تمام شدنی نیست؟
تا زمانی که مُحارب با خدا و مفسد فی الارض بر روی زمین باشد
تا زمانی که پول ندارند
تا زمانی که زمین دَوْر خورشید می‌گردد

۹. داود مسلمی از وجود چه چیز بر روی مُچ دست زن متعجب می‌شود؟
خال‌کوبی
کبودی
النگوی طلا

۱۰. پیش از خوردن چای، داود از روی میز چه چیزی را بر می‌دارد؟
یک ظرف میوه‌خوری
یک عکس را
یک گلدان را
Back to the Persian Tests