فرستاده از دقیقه ۹۲ تا دقیقه ۹۸،سلام آقای ۰۰۷ (۲۱۷)

There are 33 questions in this test. Answer the first 10:

۱. ملیحه‌ دلیل آمدن خودش را چه‌ چیزی عنوان می‌کند؟
ملیحه‌ می‌گوید: اصلاً نمی‌دونم برای چی اومدم. اومدم معذرت نخوام
ملیحه‌ می‌گوید: می‌دونم برای چه ‌اومدم. اومدم معذرت بخوام
ملیحه ‌می‌گوید: اصلاً نمی‌دونم برای چی اومدم. شاید اومدم ازتون معذرت بخوام

۲. سرهنگ برای چه دنبال ملیحه ‌رفته ‌بود؟
برای رفتن به ‌پارک
برای رفتن به ‌خانه ‌یکی از دوستان سرهنگ
برای رفتن به‌ خانه ‌یکی از دوستان ملیحه

۳. چرا سرهنگ راهش را کج کرد و به ‌نزد داوود اومد؟
زیرا فهمید داوود ناراحت است
زیرا فهمید ملیحه ‌می‌خواهد از داوود معذرت بخواهد
زیرا فهمید ملیحه ‌می‌خواهد تلافی کند

۴. سرهنگ با چه ‌عنوانی به ‌داوود سلام می‌کند؟
سلام آقای دو صفر حفر
سلام آقای دو صرف هفت
سلام آقای دو صفر هفت

۵. چه شد که ‌ملیحه در بارهٔ دوستش ‌به ‌داوود گفت؟
چون سرهنگ گفت: ملی، برای امشب بهش بگو
چون سرهنگ گفت: ملی، برای امشب بیا
چون سرهنگ گفت: دوستش اسلاید داره

۶. دوست ملیحه‌ چه ‌اسلایدی دارد؟
اسلاید مناظر ایران
اسلاید منابع ایران
اسلاید مناطق ایران

۷. امشب اسلایدها را در کجا تماشا می‌کنند؟
در خانه ‌سرهنگ
در خانه‌ دوست ملیحه
در خانه‌ داوود

۸. در جواب دعوت ملیحه ‌داوود چه ‌می‌گوید؟
می‌گوید حتماً می‌آید
می‌گوید که ‌آمدنش قطعی نیست
می‌گوید همین حالا می‌آیم

۹. منظور از عبارت «حالا ببینم» چیست؟
یعنی باید خوب با چشم‌هام نگاه‌ کنم
یعنی نمی‌دونم، باید فکر کنم که می‌توانم بیایم یا نه
یعنی حتماً می‌آیم

۱۰. داوود می‌گوید که ‌اگر بتواند بیاید اول چه‌ کاری می‌کند؟
سریع می‌آید
اول تلفن می‌کند
اول به ‌دوستش می‌گوید
Back to the Persian Tests