شوکران از زمان ۰ دقیقه و ۰ ثانیه تا ۲ دقیقه و ۴۰ ثانیه، صبحانه (۳۰۱)

There are 45 questions in this test. Answer the first 10:

۱. اولین صحنهٔ فیلم چیست؟
حرکت دوربین در یک جاده در تاریکی شب
حرکت دوربین در یک خیابان شهر در تاریکی شب
حرکت دوربین در یک جاده در عصر

۲. گویندهٔ رادیو چه برنامه‌ای را اعلام می‌کند؟
برنامهٔ بادبانی
برنامهٔ شامگاهی
برنامهٔ بامدادی

۳. برنامهٔ رادیو مربوط به چه بخشی است؟
پخش فارسی صدای آمریکا
بخش پارسی صدای آمریکا
بخش فارسی صدای آمریکا

۴. برنامهٔ رادیو از کجا پخش می‌شود؟
آمریکا
واشینگتن
بخش فارسی صدای آمریکا

۵. گوینده ادامهٔ برنامهٔ رادیو را چگونه اعلام می‌کند؟
با گزارش خبرنگار بخش فارسی صدای امریکا در لس‌آنجلس پیگیری می‌کنیم
با گزینش خبرنگار بخش فارسی صدای آمریکا در لس‌آنجلس پی می‌گیریم
با گزارش خبرنگار بخش فارسی صدای آمریکا در لس‌آنجلس پی می‌گیریم

۶. بابا سر میز بیشتر مشغول چه کاری است؟
مشغول شنیدن رادیو
مشغول خوردن صبحانه
به حرف‌های پسرش گوش می‌دهد

۷. پسر بچه از قول چه کسی با باباش حرف می‌زنه؟
از قول آقای منیر
از قول آقای مدیر
از قول آقای مرید

۸. چه کسی رو گفتن توی مدرسه راه ندن؟
کسی رو با کوله پشتی
کسی رو با حوله و پشتی
کسی رو با کلوچه

۹. از چه زمانی بعضیا رو توی مدرسه راه نمی‌دن؟
از فردا
از پس فردا
از امروز

۱۰. بابا در جواب پسر چی می‌گه
اوم
اوهوم
هوم
Back to the Persian Tests