شوکران از زمان ۱۰ دقیقه و ۵ ثانیه تا ۱۳ دقیقه و ۱۴ ثانیه، گردش (۳۰۵)

There are 36 questions in this test. Answer the first 10:

۱. در فیلمی که خانوادهٔ محمود می‌بینند هوا چگونه است؟
بارانی
مه‌آلود
آفتابی

۲. خانوادهٔ محمود در کجا فیلم را دارند نگاه می‌کنند؟
در یک سینمای زنجان
در یک سینمای مازندران
در یک سینمای شهر تهران

۳. پسر محمود در چه مورد به مامانش اصرار می‌کنه؟
اینکه تهران بمونن
اینکه از تهران برن
اینکه پفک می‌خواد بخوره

۴. پسر محمود برای درخواست خودش چه پیشنهادی به مامانش می‌ده؟
اینکه برن پارک
اینکه برن هتل
اینکه برن خونه

۵. ترانه پسرش را چطور صدا می‌زند؟
عزیز جان
پسر جان
مامان جان

۶. ترانه در نهایت چطوری پسرش را راضی می‌کند؟
اینکه زود می‌رن
اینکه فعلاً هستن
اینکه می‌رن هتل

۷. محمود به ترانه میگه چند تا چک چند تومنی دارن؟
۱۲ تا چک ۱۹۸ هزار تومنی
۱۱ تا چک ۱۹۷ هزار تومنی
۱۲ تا چک ۹۸ هزار تومنی

۸. محمود می‌گوید چک‌ها اول چه چیزی است؟
اول هر درج
اول هر فوج
اول هر برج

۹. محمود می‌گوید چک‌ها باید چی بشن؟
وصول
حصول
فصول

۱۰. با توجه به گفته‌های محمود چه مدت باید قسط بدهند؟
۱ سال
۶ ماه
۱ سال و نیم
Back to the Persian Tests