شوکران از زمان ۱۹ دقیقه و ۱۸ ثانیه تا ۲۱ دقیقه و ۴۴ ثانیه، عمل (۳۰۸)

There are 23 questions in this test. Answer the first 10:

۱. ترانه به دیدن چه کسی رفته بوده؟
رفته بوده بیمارستان عیادت مهندس
به دیدن خانم مهندس رفته بوده
به دیدن یکی از اقوام رفته بوده

۲. ترانه می‌گوید خانمش چی کار می‌کنه؟
خوب تحمّل می‌کنه
خیلی بی‌تابی می‌کنه
خیلی بی‌تابی می‌کرد

۳. کدامیک از عبارات زیر درست است؟
ترانه و محمود اصلاً به فکر مهندس خاکپور نیستند
محمود از تیمارستان به خانه می‌آید
حال مهندس خاکپور خوب نیست

۴. وقتی ترانه با سینی چای وارد اتاق می‌شود احمد چه می‌گوید و آنچه می‌گوید چه معنایی دارد؟
دست شما درد نکنه٬ تشکر
دست شما درد کنه٬ تشکر
دست شما درد نکنه٬ نمی‌خوام

۵. محمود مشغول خواندن چه چیزی است؟
مکاتبات دفتر مدیر عامل
یادداشت‌های خصوصی مهندس خاکپور
مکاتبات مهندس بصیرت

۶. محمود می‌گوید می‌خواهم کارخانه را چه کار کنم؟
جوری راه بندازم
جوری اداره کنم
جوری راه ببرم

۷. محمود در ادامه چه می‌گوید؟
حسود بترکه
چشم حسود بترکه
چشم حسود در بیاد

۸. در واقع محمود می‌خواهد چگونه کار کند؟
می‌خواهد طوری کار کند که چشمان آدم‌های حسود گرد شود
می‌خواهد بسیار عالی کار کند
می‌خواهد به گونه‌ای کار کند که همه حسادت کنند

۹. احمد در جواب محمود چه می‌گوید؟
ایشالله
انشالله
امید به خدا

۱۰. کدامیک از عبارات زیر درست است؟
مهندس خاکپور فردا قبل از ظهر باید عمل شود
مهندس خاکپور فردا باید برای اولین بار عمل شود
مهندس خاکپور فردا دوباره باید عمل شود
Back to the Persian Tests