شوکران از زمان ۳۴ دقیقه و ۱۳ ثانیه تا ۳۸ دقیقه و ۴ ثانیه، کنیز (۳۱۲)

There are 34 questions in this test. Answer the first 10:

۱. سیما دوستی را که تلفنی با او صحبت می‌کند را چگونه مورد خطاب قرار می‌دهد؟
ای پررو
ای شکمو
ای شکم‌گنده

۲. سیما کدامیک از عبارات زیر را به دوستش تلفنی می‌گوید؟
قربانت بشم
قربانت برم
قربونت برم

۳. چرا سیما چیزی سفارش نداده؟
چون محمود مزاجش پاکه
چون به سلیقهٔ محمود وارد نشده
چون دوست داشته محمود انتخاب کنه

۴. محمود چه چیزی می‌خورد؟
خرچنگ
غیر از خرچنگ همه چی
همه چی

۵. وقتی محمود از مزاجش می‌گوید سیما چه جوابی می‌دهد؟
خدا نصیب نکنه
خدا نصیب کنه
خدا نصیبت نکنه

۶. وقتی محمود می‌پرسد «کسی زنگ نزد» سیما چه جوابی می‌دهد؟
چرا٬ زنت.
چرا زنت؟
چرا٬ دوستت.

۷. سیما می‌گوید امیدوارم همیشه از کی راضی باشید؟
عزیزتون
کنیزتون
کنیزت

۸. منظور سیما از جمله‌ای که در سوال بالا می‌گوید چیست؟
فقط یک شوخی است
کنایه‌آمیز است
متلک است

۹. محمود در جواب سیما چه می‌گوید؟
ما که قبلاً همه چی رو طی کردیم
ما که قبلاً همه چی رو گفتیم
ما که قبلا همه چی رو طی کرده بودیم

۱۰. چه ساعتی قرار است محمود به خانه برود؟
۸ صبح
۶ شب
۸ شب
Back to the Persian Tests