شوکران از زمان ۳۸ دقیقه و ۵ ثانیه تا ۴۵ دقیقه و ۲ ثانیه، خودکشی (۳۱۳)

There are 29 questions in this test. Answer the first 10:

۱. خوانندهٔ ترانه‌ای که صدایش از خانهٔ محمود شنیده می‌شود چه شعری را می‌خواند؟
مادر تو نازنینی فرشتهٔ زمینی
مادر تو نازی الههٔ زمینی
ما در روی زمینیم فرشتهٔ زمینیم

۲. سیما از کجا با منشی محمود تماس می‌گیرد؟
بیمارستان
تلفن عمومی
زنجان

۳. چجور کاری سیما با مهندس داره؟
کار فوری
کار ضروری
کار مهم

۴. در جواب سیما احتمالاً منشی چه چیزی می‌گوید؟
بعداً تماس بگیرین
با مبایلشون تماس بگیرین
نمیشه پیداشون کردن

۵. سیما از صحبت تلفنی خود به چه نتیجه‌ای می‌رسد؟
اینکه محمود برای تفریح به تهران آمده
اینکه محمود حتماً سری به بیمارش بزند
اینکه محمود خیلی نگران مهندس خاکپور است که به عیادتش می‌آید

۶. محمود می‌گوید از چه چیز ما نمی‌خواین استفاده کنید؟
مارک
آرم
آرد

۷. نظر آن آقایی که محمود با او صحبت می‌کند در مورد بازار کارهای محمود چیست؟
می‌گوید: بازار محدودی داره
می‌گوید: بازار معدودی داره
می‌گوید: بازار ممنوعی داره

۸. آن آقا می‌گوید چه چیزی طوری طراحی بشه؟
آرم و بسته‌بندی
آرم و دسته‌بندی
مارک و بسته‌بندی

۹. محمود میگه کره‌ای‌ها چی شدن؟
بلا شدن
بد بلایی شدن
بد دله شدن

۱۰. آقایی که با محمود صحبت می‌کند چه چیزی می‌خواهد؟
به دنبال جنس کره‌ای اصل است
جنسی می‌خواهد که کره‌ای به نظر بیاید
می‌خواهد با محمود همکاری کند
Back to the Persian Tests