شوکران از زمان ۴۵ دقیقه و ۳ ثانیه تا ۴۹ دقیقه و ۵۳ ثانیه، مرخصی (۳۱۴)

There are 25 questions in this test. Answer the first 10:

۱. مهندس خاکپور چند روز در بیمارستان بستری بوده؟
۱۰۲
۱۰۵
۱۵۰

۲. کی قرار هست عکس بگیرن؟
۱ روز دیگه
۲ روز دیگه
۳ روز دیگه

۳. برای چه می‌خواهند عکس بگیرند؟
ببینن مهره جوش خورده یا نه
ببینن مهره جا افتاده یا نه
ببینن مهره جابه‌جا شده یا نه

۴. کدامیک از عبارات زیر درست است؟
مهندس همه صحنه‌های تصادف رو فراموش نکرده
برای مهندس به یاد آوردن تصادف فرقی نمی‌کنه
به نظر مهندس راننده‌ای که زده رانندهٔ بدی نبوده

۵. مهندس خاکپور کدامیک از عبارات زیر را می‌گوید؟
تونست کارشو درست انجام بده
نتونست کارشو درست انجام بده
نتونست کارشو درست انجام نده

۶. در واقع نظر مهندس خاکپور در ارتباط با راننده‌ای که به او زده چیست؟
رانندهٔ خوبی نبود چون نتونست منو بکشه
رانندهٔ بدی بود چون منو داغون کرد
رانندهٔ خوبی نبود چون تونست منو بزنه

۷. محمود در ادامه چه می‌گوید و آیا خاکپور با او موافق است؟
تو این مملکت هیچ کی نمی‌تونه کارشو درست انجام بده٬ بله
تو این مملکت هیچ کی نمی‌تونه کارشو درست انجام بده٬ خیر
تو این مملکت هیچ کی نمی‌تونه کارشو درست انجام نده٬ بله

۸. خاکپور میگه بعد از اینکه چی؟
مرخّص شم
مرخّص بشم
خوب بشم

۹. کدامیک از عبارات زیر درست است؟
خاکپور می‌خواهد بداند محمود به چه بهانه‌ای بعد از این می‌خواهد به تهران بیاید
خاکپور به محمود می‌فهماند که قضیهٔ رابطهٔ او با سیما را فهمیده
به نظر خاکپور محمود از پس هر کاری بر نمیاد

۱۰. خاکپور می‌گوید بعد از تصادف چه شده؟
مخم هم عیب پیدا کرده.
مخم هم عیب پیدا کرده؟
مخم هم عیب پیدا نکرده؟
Back to the Persian Tests