فرستاده از دقیقه ۱۵ تا دقیقه ۲۳، دنبال مرد (۲۰۳)

There are 15 questions in this test. Answer the first 10:

۱. مردی که در پارک می‌دود(یعنی مردی که در عکس بود) لباس چه رنگی به تن دارد؟
سفید
قرمز
آبی

۲. خانهٔ مردی که در پارک می‌دود کجاست؟
در کنار پارک
در مرکز شهر
در محلهٔ کویینز

۳. داود چند ساعت منتظر مرد بود؟
دو ساعت
چهار ساعت
هشت ساعت

۴. چرا داود گوشت خوک نمی‌خورد؟
چون دوست ندارد
چون در اسلام حرام است
چون مواظب افزایش وزن است

۵. چه چیزهایی در چهرهٔ مرد جلب توجّه می‌کند؟
ریش و عینک سیاه
صورت تراشیده
ظاهر شیک و آراسته

۶. آن مرد در کدام قسمت روز کار می‌کند؟
صبح‌ها
بعد از ظهرها
شب‌ها

۷. آن مرد چگونه به سر کار می‌رود؟
مترو
ماشین شخصی
مترو و ماشین شخصی

۸. مرد در کدام ایستگاه از مترو پیاده می‌شود؟
مرکز شهر
برونکس و بالای شهر
منهتن

۹. مرد پشت تلفن چه علامت رمزی را می‌گوید؟
الف لام میم چهار صد و بیست و یک
الف میم لام صد و بیست و چهار
میم الف لام چهار صد و دویست

۱۰. به عقیدهٔ شما، «حِ جیم تِ شصت و پنج» چه کسی است؟
غفّار
آقا
مرد دونده
Back to the Persian Tests