شوکران از زمان ۶۳ دقیقه و ۳۵ ثانیه تا ۷۰ دقیقه و ۲۵ ثانیه، ببوگلابی (۳۱۸)

There are 27 questions in this test. Answer the first 10:

۱. کدامیک از عبارات زیر درست است؟
شیفت سیما امروز تا ساعت ۴ بوده
آن خانم از اینکه سیما کجا رفته اطلاع دارد
سیما مرخصی نگرفته

۲. وقتی سیما خودش را به ترانه معرفی می‌کند ترانه چه می‌گوید؟
خیلی خوشوقتم
خیلی خوشبختم
خیلی خوشحالم

۳. سیما چه شعری را می‌خواند؟
از دیده برفت هر آنکه از دل برود
از دل برفت هر آنکه از دیده برفت
از دل برود هر آنکه از دیده برفت

۴. کدامیک از عبارات زیر در مورد مکالمهٔ تلفنی محمود و سیما درست است؟
محمود با متانت صحبت می‌کند
ترانه کاملاً متوجه است که چه اتفاقی دارد بین سیما و محمود می‌افتد
سیما به گونه‌ای صحبت می‌کند که ترانه متوجه ماجرا نشود

۵. محمود می‌گوید چی نیستم و معنای آن چیست؟
ببوگلابی٬ ترسو
ببوگلابی٬ خنگ
باباگلابی٬ هالو

۶. محمود به سیما میگه چی کار کن؟
هر غلطی دلت می‌خواد بکن
هر کاری دلت می‌خواد بکن
هر چی می‌خوای بگو

۷. بابای سیما کجا زندگی می‌کنه؟
خیابان خراسان
مجتمع خراسان
میدان خراسان

۸. سیما دقیقاً کدامیک از جملات زیر را می‌گوید؟
من با اجازتون مرخص میشم
من با اجازه مرخص میشم
من با اجازتون مرخص بشم

۹. کدامیک از عبارات زیر درست است؟
ترانه از سیما می‌خواهد که تشریف داشته باشد چون محمود حتماً تماس می‌گیرد
سیما به ترانه می‌گوید که خودش بعداً با محمود تماس می‌گیرد
سیما به محمود حق می‌دهد که دلش می‌آید با او این کار را بکند

۱۰. سیما توی ماشین چی میگه؟
خدایا رحم کن
خدایا به دادم برس
خدایا ببخش
Back to the Persian Tests