شوکران از زمان ۷۰ دقیقه و ۲۶ ثانیه تا ۸۱ دقیقه و ۲۶ ثانیه، کثافت (۳۱۹)

There are 19 questions in this test. Answer the first 10:

۱. سیما کدامیک از عبارات زیر را می‌گوید؟
به روح عزیز
به ارواح خاک عزیز
به روح سعید

۲. اسم برادر سیما چیست؟
مجید
سعید
حمید

۳. بابای سیما میگه هنوزم می‌خوای چی کار کنی؟
باباتو گول بزنی
باباتو سر کار بذاری
باباتو خر کنی

۴. بابای سیما فکر می‌کند وظیفهٔ خودش چیست و آن را نشانهٔ چه چیزی می‌داند؟
کشتن سیما٬ بی ناموس نشدن
راه ندادن سیما به خانه٬ مردانگی
راه ندادن سیما به خانه٬ غیرت

۵. بابای سیما میگه برو گمشو چی؟
کثافت
آشغال
نکبت

۶. چرا بابای سیما دخترش را به خانه راه نمی‌دهد؟
چون نمی‌خواد ریخت سیما رو ببینه
چون حالش خیلی بد هست
چون نمی‌خواد خون سیما به گردنش بیفته

۷. بابای سیما میگه برو چی کار کن؟
یک جای دیگه سرتو زیر برف کن
یک جای دیگه سرتو بذار و بمیر
یک جای دیگه خودتو سر به نیست کن

۸. ترانه در ماشین کدامیک از جملات زیر را می‌گوید؟
نمی‌خوای بگی کجا داریم می‌ریم
نمی‌خوای بگی کجا داری می‌ری
نمی‌خوای بگی کجا می‌خوایم بریم

۹. سیما دم در به احمد چه می‌گوید؟
گفتم شاید بیان حتماً باشن
گفتم شب بیام حتماً باشن
گفتم شب بیان حتماً باشن

۱۰. سیما دقیقاً کدامیک از جملات زیر را به محمود می‌گوید؟
بعد از ظهر هم سر زده بودم
قبل از ظهر هم اومده بودم
بعد از ظهر هم یک سر اومده بودم
Back to the Persian Tests