درس ۳

There are 44 questions in this test. Answer the first 10:

۱. خمیردندان ندارین؟ _____، داریم.
چرا
نه
آیا

۲. من خوشحال هستم _____ راحت نیستم.
و
هم
ولی

۳. مادر من دکترند ولی پولدار _____.
نیست
نیستند
هم

۴. پدرم _____ است و مادرم آموزگار است.
دانش‌آموز
مهندس
دختر

۵. این استاد فارسی بلدند ولی آقای گارسون انگلیسی بلد ______.
بلدند
نیستند
بلد

۶. _____ خوشحال هستم ولی پولدار نیستم.
مادرم
من
آنها

۷. آن مهندس خوشحال نیستند؟ چرا، _____ خوشحالند.
او
نه
ایشان

۸. علی دکتر است _____ آن پسر دکتر نیست.
ولی
هم
و

۹. پدر داریوش پولدار است، ولی _____ نیست.
خوشحال
من
ایشان

۱۰. من فقیرم ولی خوشحال _____.
هستم
هستی
نیستی
Back to the Persian Tests