درس ۴

There are 37 questions in this test. Answer the first 10:

۱. گیلاس و نارنگی ______ می‌شود؟
چه
کجا
چقدر

۲. من یک خودکار دارم ______ مداد ندارم.
ولی
و
هم

۳. آقای کامران یک ______ انگور در دست دارد.
تا
دانه
چند

۴. من چهار تا خودکار ______ کیفم دارم.
در
من
تا

۵. بعد از ظهرها من برنج و نخود و هلو ______.
می‌روم
می‌خواهم
می‌خورم

۶. ______ چند تا انگور، نارنگی و خربزه دارید؟
او
شما
ما

۷. من خودکار و مداد ______ دانشگاه آوردم.
در
به
با

۸. شاگردها در کلاس پنج ______ را تمام کردند.
درس
تخته‌سیاه
معلم

۹. چند تا ______ و سیب و گیلاس داری؟
هلو
برنج
پدر

۱۰. من گیلاس قرمز، انگور‌ سبز و مداد ______ دارم.
صندلی
آبی
چقدر
Back to the Persian Tests