Modal Verbs Test (personal pseudo-modal verb "let, allow", 1 agent, written style, Persian script, Present Indicative)

Please translate to Persian:

I let, allow me to know.

نمی‌گذاری می‌دانستی
می‌گذارم بدانم
می‌شود دانسته بودم
می‌گذارم خواهم دانستBack to the Persian Verb Conjugator

Back to the Persian Tests